Dél-Alföld STIL Kft. Hivatalos STIHL szakkereskedés

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

I. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA, TÁRGYA, HATÁLYA

1.1. A szabályzat célja, hogy meghatározza a Dél-Alföld Stil Kft.-nél, mint Adatkezelőnél zajló adatkezelések törvényes kereteit, biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek és az információs önrendelkezési jognak az érvényesítését, elősegítse az adatbiztonság követelményeinek való megfelelést, továbbá megakadályozza a jogosulatlan adatkezelést. Az Adatvédelmi Szabályzat kialakítja az adatvédelem szempontjából fontos feladatokat, felelősségi viszonyokat, különös tekintettel a munkavállalók szerepére az adatbiztonságban. 1.2. A szabályzat a Dél-Alföld Stil Kft.-nél munkajogviszonyban foglalkoztatottak, valamint a Dél-Alföld Stil Kft. tevékenységi körébe tartozó szolgáltatások miatt kapcsolatba, illetve szerződéses jogviszonyba kerülő természetes személyek személyes adatainak kezelése tekintetében tartalmaz szabályokat. 1.3. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő és szervezeti egységei által kezelt valamennyi természetes személy személyes adataira, az automatizált és nem autmatizált módon történő adatkezelési műveletek teljes körére, keletkezésük, kezelésük, feldolgozásuk helyétől, valamint megjelenési formájuktól függetlenül. A szabályzat irányadó a Dél-Alföld Stil Kft. egyes szervezeti egységei közötti, az adatkezelő által esetlegesen igénybevett adatfeldolgozók felé irányuló adatáramlásra, valamint az adatkezelő és más adatkezelőkkel való személyes adatokat érintő kommunikációra. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed továbbá a Dél-Alföld Stil Kft. székhelyén folyó valamennyi személyes adatkezelésre, ezen adatok továbbítására, információk átadására, az ezen adatkezelés, információátadás tárgyát képező adatok szabályzatban meghatározottak szerinti, üzleti titokkénti kezelésével és védelmével kapcsolatos tevékenységekre. 1.4. A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Dél-Alföld Stil Kft. valamennyi szervezeti egységére, minden alkalmazottjára, valamint a vele szerződéses vagy egyéb kapcsolatban álló, személyes adatkezelést végző személyekre. 1.5. A szabályzat területi hatálya a Dél-Alföld Stil Kft. székhelye szerinti országban, azaz Magyarországon kell alkalmazni a Dél-Alföld Stil Kft. adatkezelő tevékenységével összefüggésében. 1.6. Jogszabályi háttér A szabályzat jogszabályi alapját a következő jogszabályok jelentik: - Magyarország Alaptörvénye; - 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.); - 2012. évi I. törvény – a munka törvénykönyvéről (Mt.); - 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet). 1.7. Az Adatkezelő adatai: Név: Dél-Alföld Stil Kft. Székhely: 6726 Szeged, Bérkert utca 130. Cégjegyzékszám: 06-09-022592 II. A SZABÁLYZAT ELÉRHETŐSÉGE

A szabályzatot a Dél-Alföld Stil Kft. ügyvezetője hagyja jóvá és tárolja. A szabályzat évente felülvizsgálatra és jóváhagyásra kerül. A szabályzat valamennyi munkavállaló és leendő szerződéses partner számára elektronikus formában a Dél-Alföld Stil Kft. honlapján, míg papír alapon az üzletben (6724 Szeged, Pozsonyi I. u. 12.) érhető el.

III. FELELŐSSÉG

A szabályzat végrehajtásáért az Adatkezelő vezetője (a Dél-Alföld Stil. Kft. mindenkori ügyvezetője) felelős. Valamennyi munkavállaló kötelezettsége annak bejelentése, ha a szabályzat megkerüléséről vagy megsértéséről szerez tudomást, vagy ennek gyanúja merül fel. Bejelentés a közvetlen felettes, a szervezeti egység szerinti vezető megkeresésével történhet. Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatok jogellenes kezelésével, és az adatbiztonsági követelmények megszegésével az érintett jogát megsérti, úgy a Ptk. vonatkozó szabályai alapján az ezzel okozott kár megtérítésére köteles. Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatok jogellenes kezelésével, és az adatbiztonsági követelmények megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, úgy a Ptk. vonatkozó szabályai alapján sérelemdíj megfizetésére köteles. Az adatkezelő szervezet munkavállalója az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok betartásáért személyes felelősséggel tartozik. Az adatkezelés során a jogellenes magatartást konkrétan megvalósító munkavállaló – amennyiben magatartása büntető jogellenes – büntetőjogi felelősséggel is tartozik (Btk. ….).

IV. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 1. „személyes adat”:azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”:a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „az adatkezelés korlátozása”:a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4. „profilalkotás”:személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 5. „álnevesítés”:a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 6. „nyilvántartási rendszer”:a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 7. „adatkezelő”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 8. „adatfeldolgozó”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 9. „címzett”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. L 119/33 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 10. „harmadik fél”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 11. „az érintett hozzájárulása”:az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 12. „adatvédelmi incidens”:a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 13. „genetikai adat”:egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
 13. „biometrikus adat”:egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
 14. „egészségügyi adat”:egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról
 15. „különleges személyes adat”: faji, etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adat, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó adatok.

V. ADATVÉDELEM

 1. Alapelvek A személyes adatok kezelése során a jogszabályoknak megfelelően, tisztességesen, és valamennyi érintett számára átlátható módon kell eljárni (jogszerűség, tisztességesség, átláthatóság). Az adatkezelés kizárólag meghatározott célból történhet (célhoz kötöttség), amelynek relevánsnak kell lennie, és a szükséges tevékenységre, valamint időre kell, hogy korlátozódjon (adattakarékosság). A személyes adatoknak az adatkezelés során naprakésznek kell lenniük, (pontosság). A személyes adatokat olyan formában kell tárolni, amely az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig teszi elérhetővé (korlátozott tárolhatóság). A személyes adatok kezelése során biztosítani kell az adatok jogosulatlan vagy jogellenes megismerésének, kezelésének, felhasználásának az elkerülését, ideértve az adatok véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is (adatbiztonság, integritás és bizalmas jelleg).
 2. Alapvető szabályok 2.1. Az adatkezelő személyes adatokat csak az alábbi esetekben kezel: a) az érintett hozzájárulásával a konkrét cél megjelölése mellett,
  b) ha azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli, c) az adatkezelőnél munkajogviszonyba álló munkavállalók munkaszerződésének teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés a munkaszerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 2.2. Az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy az érintettől a hozzájárulást beszerezte. A hozzájárulás bármikor visszavonható, de a visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 2.3. Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetők. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 2.4. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából a vonatkozó jogszabályok szerint az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 2.5. Az érintett kérelmére indult eljárásban, az annak lefolytatásához szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni. 2.6. Az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását kizárólag részletes és egyértelmű tájékoztatás birtokában adhatja meg, melyről az Adatkezelő feladata gondoskodni. 2.7. Az Adatkezelő különleges személyes adatokat tevékenysége során nem kezel, kivéve az egészségügyi adatokat, ha azok kezelése a munkavállalók (érintettek) foglalkoztatásának védelmét szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettség teljesítéséhez (például orvosi vizsgálatok, munkaruha biztosítása) és konkrét jogok gyakorlásához szükséges. VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
 3. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és intézkedések Az Adatkezelő megfelelő intézekdéseket hoz annak érdekében, hogy minden érintett tudmást szerezhessen számára könnyen érthető, átlátható és hozzáférhető módon az őt megillető jogokról. Az Adatkezelő a tájékoztatás révén elősegíti az érintett jogainak gyakorlását. Az érintett kérelmének teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Adatkezelő a hozzá érkező kérelmeket, bejelentéseket legkésőbb egy hónapon belül elintézi, kivizsgálja, és tájékoztatást ad a kérelem, illetve a bejelentés nyomán tett intézkedésről, vagy annak elmaradásának okairól, valamint utóbbi esetben az érintettet megillető jogorvoslati lehetőségekről és azok gyakorlásának alapvető szabályairól. A határidő további két hónappal meghosszabbítható, ha a kérelem vagy bejelentés összetettsége, vagy azok száma ezt indokolja. Az Adatkezelő eljárása díjmentes.
 4. Hozzáférési jog Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak a kezelése folyamatban van-e, ha igen, akkor az adatkezelés milyen jellegű, és jogosult arra is, hogy a személyes adatkohoz hozzájusson. A hozzáférés kiterejd az alábbi információkra is:
 5. adatkezelés célja
 6. személyes adatok kategóriái
 7. azok a címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják
 8. a személyes adatok tárolásának időtartama
 9. a személyes adatok helyesbítésének törléséhez, az adatkezelés korlátozásához, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz fűződő jog gyakorolhatósága
 10. felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtása
 11. a nem az érintettől származó személyes adat forrása.
 12. A személyes adatok helyesbítése Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a kezelt személyes adatait helyesbítse vagy azokat kiegészítse.
 13. A személyes adatok törlése Az érintett jogosult kérni a személyes adatainak törlését, ha
 14. a személyes adatok kezelésére már nincs szükség, vagy
 15. az érintett a hozzájárulását visszavonta kivéve, ha az Adatkezelő az adatkezeléshez rendelkezik más jogalappal
 16. tiltakozik az adatkezelés ellen,
 17. a személyes adatokat jogellenesen kezelik. Az Adatkezelő a törlési kérelemnek késedelem nélkül köteles eleget tenni.
 18. Az adatkezelés korlátozása Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést a következő esetekben:
 19. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; a korlátozás addig az időtartamig tart, amíg az Adatkezelő tisztázza a személyes adatok pontosságát
 20. az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett azok felhasználásnak korlátozását kéri
 21. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 22. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. A korlátozás alá eső személyes adatok a korlátozást követően az Adatkezelő által kizárólag tárolhatók, kivéve ha egyéb adatkezelő tevékenységhez az érintett hozzájárult, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.
 23. Értesítési kötelezettség Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról, a személyes adatok helyesbítéséről és törléséről minden címzettet tájékoztat, kivéve ha az lehetetlen vagy ahhoz nagy erőfeszítések szükségesek.
 24. Az adathordozhatósághoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatait hordozható, géppel olvasható formában megkapja, amely a személyes adatokat tagoltan tartalmazza.
 25. Tiltakozás Az érintett bármikor tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmai jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, illetve ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Az Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előíráson alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhassa.
 26. Bírósági jogérvényesítés Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A peres eljárást választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. VII. AZ ADATKEZELŐ FELADATAI Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a vonatkozó jogszabályokkal összhangban történjen, és hogy a jogszabályoknak való megfelelés bizonyítható legyen. Ennek során a jelen szabályzat és az annak végrehajtására és betartatására vonatkozó intézkedések kiemelt szerephez jutnak. Az adatkezelést végző személy a tevékenysége során: a) kezeli és megőrzi a feladata ellátása során birtokába került adatokat; b) ügyel a személyes adatokat tartalmazó nyilvántartások biztonságos kezelésére és tárolására; c) gondoskodik arról, hogy az általa kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá; d) betartja az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokat és belső utasításokat; e) haladéktalanul jelzi vezetője felé, amennyiben az adatvédelmi ügyben a felettes segítségére szorul. VIII. ADATFELDOGOZÁS, ADATKEZELŐ IRÁNYÍTÁSA ALATT VÉGZETT ADATKEZELÉS Ha az adatkezelés során az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, ennek során olyan garanciákat nyújt, amelyek biztosítják az ilyen módon történő adatkezelés jogszabályoknak való megfelelését. A személyes adatokon technikai műveletet az Adatkezelő alvállalkozója adatfeldolgozóként az érintett hozzájárulása nélkül is végrehajthat, amennyiben tevékenysége során önálló érdemi döntést nem hoz. A Dél-Alföld Stil Kft. harmadik személy kezelésében lévő személyes adatokon – amennyiben e tevékenysége során érdemi döntési jogkörrel nem rendelkezik – adatfeldolgozóként az érintett hozzájárulása nélkül is végezhet technikai műveleteket. Az adatfeldolgozói feladat teljesítését követően, illetve a szerződés megszűnésekor az adatfeldolgozó a birtokában lévő személyes adatokat vissza kell, hogy szolgáltassa az Adatkezelőnek. Az átadott adatok adatfeldolgozó számítástechnikai rendszerében található másolatait pedig visszavonhatatlan módon töröltetni kell, melynek megtörténtéről az adatfeldolgozónak nyilatkoznia kell. Az Adatekezlő biztosítja azt is, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek a személyes adatokat a jogszabályoknak, az utasításoknak, a szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeljék. IX. AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSA

A Dél-Alföld Stil Kft. által kezelt adatok kizárólag az Info tv., az Mt. és más jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően használhatók fel. Számítástechnikai, távközlési eszközök és programok helyességének ellenőrzésére, felhasználók betanítására, illetve oktatási célra valós személyi adatokat felhasználni nem lehet. A Dél-Alföld Stil Kft. által kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala tilos, kivéve, ha azt törvény rendeli el. Statisztikai célú adatfelhasználás hozzájárulás nélkül lehetséges, de csak olyan módon, hogy az adatok személyazonosításra nem alkalmas módon kerülnek rögzítésre. X. ADATSZOLGÁLTATÁS Amennyiben az Adatelkezlőhöz adatszolgáltatási igény érkezik, úgy a következők szerint kell eljárni: 1. Az adatszolgáltatási igény jogalapját és célját ellenőrizni kell. 2. Amennyiben az adatszolgáltatási igény nem tartalmazza a jogalap és a cél megjelölését, úgy hiánypótlásra kell felhívni az igénylőt. A hiánypótlás eredménytelensége esetén az igénylést el kell utasítani. 3. Hiánypótlás szüksgételensége vagy annak teljesítése esetén az adatszolgáltatási igénylésben megjelölt jogszabályhelyet ellenőrzni kell. 4. Amennyiben a megjelölt jogszabályhely az igénylőt nem jogosítja fel az adatszolgáltatási igénylésre, úgy hiánypótlásra kell felhívni az igénylőt. A hiánypótlás eredménytelensége esetén az igénylést el kell utasítani. 5. Jogszabályi felhatalmazás fennállása esetén az adatszolgáltatási igénylésben megjelölt célt meg kell vizsgálni. 6. Amennyiben az adatigénylés túlterjeszkedik a szükséges mértéken, úgy a célhoz kötöttségnek megfelelő adatokat lehet csak kiadni, az azon felüli adatigénylést el kell utasítani. Amennyiben az adatigénylés megfelel a célhoz kötöttség elvének, úgy az abban foglaltaknak megfelelően kell az adatkérést teljesíteni.

XI. ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁS, ADATTÁROLÁS, ADATBIZTONSÁG

 1. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységeiről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a) az Adatekezlő nevét és elérhetőségét, b) az adatekezelés célját, c) az adatekezlés jogalapját, d) az érintettek kategóriáit, e) a kezelt személyes adatokat, f) azon címzettek kategóriáit, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják. A nyilvántartásban haladéktalanul rögzíteni kell a bevezetett meglévő és új adatkezeléseket, és a korábbi adatkezelések változásait, míg a megszűnt adatkezeléseket törölni kell a nyilvántartásból. Az adatkezelést végző személy a Dél-Alföld Stil Kft. szervezetén belül felelős az adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért, valamint az adatok pontos, követhető dokumentálásáért.

 2. Az adatok tárolása

2.1. A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek – ideértve azon munkavállalókat is, akik nem jogosultak ezen adatok megismerésére, kezelésére – ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával történik a kezelt adatok biztonságos tárolása. 2.2. Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie. 2.3. A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott vállalkozó igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók (merevlemezek, nyomtatók, SIM kártyák, mobileszközök, telefonok, PDA-k, Tablet-ek, laptopok, stb.) esetében a selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről. Az adathordozók megsemmisítését ellenőrizni, dokumentálni kell, valamint a dokumentációt visszakereshető módon kell megőrizni, illetve selejtezni.

 1. Automatizált adatfeldolgozás

A személyes adatok automatizált feldolgozása során biztosítani kell: a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; b) a rendszerek jogosulatlan személyek általi használatának megakadályozását; c) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát. A fizikai biztonság megteremtéséhez az alábbi intézkedéseket szükséges megtenni: a) Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket (épületeket, épületrészeket) úgy kell kialakítani, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen. b) Azokba a helyiségekbe, ahol adatkezelés folyik, a személyek belépését - a minősítéstől függően - korlátozni és ellenőrizni kell. A belépésre adott felhatalmazásnak összhangban kell lennie az adott személy munkaköri feladataival, illetőleg az ott kezelt adatokhoz történő hozzáférési jogosultságával. c) Annak érdekében, hogy lecsökkenjen a jogosulatlan hozzáférés, az információvesztés és információrongálás kockázata, mind a rendes munkaidőben, mind azon kívül a papíranyagokat és a számítógépek adathordozóit megfelelő, zárható szekrényben kell tárolni, valamint a személyi számítógépeket, amikor felügyelet nélkül maradnak, jelszavakkal vagy más óvintézkedésekkel kell védeni.

 1. Manuális kezelésű adatok

A manuális kezelésű személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket kell foganatosítani: a) Az irattári kezelésbe vett iratokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben kell elhelyezni. b) A folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá.
c) A manuális kezelésű iratok archiválását rendszeres időközönként el kell végezni, és a meghatározott adatkezelési határidő elteltével haladéktalanul át kell adni megsemmisítésre.

 1. Munkavállalói adatbiztonsági kötelezettségek Aki a személyes adat és az üzleti titkot képező adat megismerésére jogosult:
  a) köteles a személyes adatok és üzleti titok védelmére vonatkozó rendelkezéseket, valamint a jelen Szabályzatban meghatározott előírásokat megismerni, valamint ezen előírásokat alkalmazni;
  b) a tudomására jutott személyes adatot és üzleti titkot az érvényességi időn belül illetéktelen személynek át nem adhatja, illetve nem hozhatja illetéktelen tudomására vagy nyilvánosságra (titoktartási kötelezettség);
  c) köteles a hozzáférési jog megszűnésekor – ideértve a munkaviszony megszűnésének eseteit is – az üzleti titokká minősített adatot és személyes adatot tartalmazó minden nála lévő adathordozót a Dél-Alföld Stil Kft.-nek, mint az adattal rendelkező jogosultnak, illetve Adatkezelőnek haladéktalanul átadni. Aki üzleti titok, illetve személyes adat birtokába jut, köteles a titkot időbeli korlátozás nélkül megtartani. Az üzleti titkot, személyes adatot nem lehet visszaélésszerűen felhasználni, így különösen tilos a…….. Kft. feladatkörén kívül a munkavállaló saját vagy más személyes, illetve üzleti céljainak, közvetlen vagy közvetett előnyök elérésére, valamint az Adatkezelő vagy ügyfeleinek megkárosítására használni.

XII. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

A Dél-Alföld Stil Kft.-vel munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő személyek kötelesek jelen szabályzat, továbbá a hatályos jogszabályok szerint a rájuk bízott, illetve tudomásukra jutott személyes adatokat és üzleti titkokat időbeli korlátozás nélkül megőrizni. A munkavállalók kizárólag a munkaköri leírásban meghatározott feladatkörükön belül ismerhetik meg az ilyen adatokat. E titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre. Az adatbiztonság személyi feltételeinek kialakítása tekintetében minden olyan munkavállkalót, aki feladatai ellátása során személyes adatot vagy üzleti titkot kezel, megfelelő felkészítésben, oktatásban kell részesíteni.
Minden személyes adatot, üzleti titkot tartalmazó rendszerhez való hozzáférésre feljogosított munkavállaló köteles titoktartási kötelezettség vállalást tenni. A kötelezettség vállalásban nyilatkozni kell arról, hogy a munkavállaló jelen szabályzat rendelkezéseit megismerte, azokat magára nézve kötelezőként elismeri, a szükséges titokvédelmi ismereteket elsajátította, valamint a személyes adatok védelméhez fűződő jog és az üzleti titok megsértésének mind büntetőjogi, mind polgári jogi következményeivel tisztában van. Az Adatkezelő a szabályzat elfogadását követően oktatást tart a munkaválallók számára annak érdekében, hogy a szabályzatban foglaltakat megismerhessék, a rájuk vonatkozó kötelezettségekkel és az őket megillető jogokkal tisztában legyenek.

NYILATKOZAT

Alulírott, …………………………………………… (név) ………………………………………………. (lakcím) a mai napon jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy Dél-Alföld Stil Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6726 Szeged, Bérkert utca 130. Cg. 06-09-022592) Adatvédelmi Szabályzatát megismertem, az abban foglaltalak tudomásul vettem és kijelentem, hogy hozzájárulok, hogy a Társaság az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje a személyes adataimat.

Szeged, 2018. ……………………

Közösségi adószám
25505344-2-06

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Köszönjük termékeink és weboldalunk iránti érdeklődését! A privátszféra védelme fontos számunkra. Az alábbiakban tájékozódhat az Ön adatainak kezelésével és feldolgozásával kapcsolatos részletes információkról.

Adatkezelő
Cégnév: Dél-Alföld Stil Kft.
Székhely: 6726 Szeged, Bérkert utca 130.
Cégjegyzékszám:06-09-022592
Nyilvántartó cégbíróság:Szegedi Törvényszék Cégbírósága
E-mail: info@stihl-szeged.hu
Telefon: 06-62-423-031
Vezető tisztségviselő: Nagy István

Ha az adatvédelmmel, illetve személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban kérdései, panaszai volnának, kérjük vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi felelősünkkel:

Az adatvédelmi felelős neve és elérhetősége
Név: Nagy István
Cím: 6726 Szeged, Bérkert utca 130.
E-mail: info@stihl-szeged.hu
Telefon: 06-62-423-031

Az Ön személyes adatai gyűjtése, kezelése és felhasználása

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

A személyes adatok kezelésének és feldolgozásának célja

Bármilyen személyes adat, mely a weboldalunk látogatása, böngészése vagy a foglalási/vásárlási folyamat (továbbiakban vásárlás) során ismertté válik számunkra, az érvényben lévő, személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályok szerint kerül kezelésre; azokat minden esetben bizalmasan kezeljük és kizárólag abból a célból kerülnek gyűjtésre, feldolgozásra, illetve felhasználásra, hogy
* (A) a termékvásárlást/foglalást lehetővé tegyük,
* (B) biztosíthassuk honlapunk funkcionális működését,
* (C) megőrizzük a vásárlóink részére történő tanácsadással, az ő támogatásukkal, illetve a vevők igénye alapján testreszabott termékfejlesztéssel kapcsolatos jogos üzleti érdekeinket.

A személyes adatok kezelésének és feldolgozásának jogalapja

 • Az (A) pont esetében történő adatkezelés és adatfeldolgozás: a GDPR 6.(1) cikk (b) bekezdése szerinti, szerződés teljesítése érdekében, a webáruházban leadott megrendelések feldolgozása és teljesítése céljából.
 • A (B) pont esetében történő adatkezelés és adatfeldolgozás: a GDPR 6.(1) cikk (f) bekezdése szerinti, társaságunk jogos érdekén alapul. Weboldalunk magas színvonalú technikai működéséhez, az Önt kiszolgáló vizuális élmény nyújtásához fűződő jogos érdekünk, a hibák kiküszöbölése és a honlap műszaki biztonság garantálása.
 • A (C) pont esetében történő adatkezelés és adatfeldolgozás: a GDPR 6.(1) cikk (f) bekezdése szerinti, társaságunk jogos érdekén alapul. A vásárlók tájékozódását és biztonságos eszközhasználatát támogató infromációs anyagok elkészítése, valamint az érdeklődési körükbe tartozó termékek fejlesztése társaságunk kiemelt stratégiai célja.

Személyes adatait csakis a fenti célok és jogalapok alapján és csak olyan mértékben gyűjtjük és kezeljük, ami feltétlenül szükséges a cél megvalósításához.

A kezelt személyes adatok köre

 • Az (A) pont esetében: név, cím, e-mail cím, telefonszám,
 • A (B) és a (C) pontok esetében a "Cookie-k használata" alcím alatt felsorolt beépülő modulok (pluginok, trackerek, addonok) által gyűjtött adatok.

Megőrzési idő, adatok törlése és az adatok zárolása

 • Az (A) pont esetében: a megrendelési/vásárlási folyamat befejezésekor az adatait zároljuk a további felhasználás elől és az irányadó számviteli és kereskedelmi, fogyasztóvédelmi és egyéb jogszabályokban rögzített kötelező megőrzési időszakok után azonnal töröljük, kivéve, ha Ön az "Emlékezz rám" opció bejelölésével, kezdeményezte visszatérő vásárlóként való regisztrációját és ily módon hozzájárult adatainak visszavonásig történő kezeléséhez. Hozzájárulását a info@stihl-szeged.hu e-mail címre küldött indoklás nélküli egyoldalú nyilatkozatával tudja visszavonni.

 • A (B) és a (C) pontok esetében a "Cookie-k használata" alcím alatt felsorolt beépülő moduloknál (pluginok, trackerek, addonok) leírtaknak megfelelő idő után törlődnek, illetve az ott leírtak szerint Ön törölheti azokat. Zárolásra ezekben az esetekben értelemszerűen nincs technikai mód.

Naplófájlok

Amikor böngészi honlapunkat, a felhasználási adatokat az Ön internetes böngészője továbbítja, melyek egy kiszolgáló (szerver) naplófájljaiban kerülnek eltárolásra. Az így tárolt rekordok a következő adatokat tartalmazzák: dátum és időpont, a webhely neve, IP-cím, a forrás URL, ahonnan elérte oldalunkat, a használt böngésző típusa és verziója, az Ön által használt operációs rendszer. Ezeket az adatokat kizárólag a műszaki kommunikáció és a műszaki működés biztosítása érdekében használják fel; ha honlapunk használata véget ért, törlésre kerülnek, feltéve, hogy nincsenek esetleges törvényes megőrzési kötelezettségek. A jogalapok: az adatbiztonságra vonatkozó törvényi kötelezettségek teljesítése, a weboldalunk technikai működéséhez fűződő jogos érdekünk, a hibák kiküszöbölése és a biztonság garantálása.

Cookie-k (sütik) használata

Weboldalunk böngészési élményének fokozása érdekében, továbbá azért, hogy bizonyos funkciókat (pl. megrendelés) használatát biztosítani tudjuk, weboldalainkon úgynevezett cookie-kat helyeztünk el. Amikor felkeresi honlapunkat, értesítést kap a a cookie-k használatáról egy ún. információs banner segítségével, amely még egyszer felhívja a figyelmet az adatvédelmi irányelvünkre.

A cookie-k használatával történő adatfeldolgozás jogalapja az Ön hozzájárulásának és/vagy cégünk jogos érdeke a szolgáltatásaink műszaki működésével és javításával kapcsolatosan.

 • Mik azok a cookie-k?

A cookie-k apró szövegfájlok, melyek az Ön számítógépén a különböző weboldalak felkeresése közben rögzülnek és előre meghatározott ideig tárolásra kerülnek. Ezek segítségével tudjuk nyomon követni, hogy mit tartalmaz az Ön kosara és ez segít felismerni Önt, ha ismét meglátogatja oldalunkat. A honlapon történő vásárláshoz engedélyezni kell a cookie-k használatát. Enélkül a weboldal böngészése lehetséges ugyan, de az űrlapok kitöltése, valamint a termékek megvásárlása nem lehetséges. Fontos kiemelni, hogy a cookie-k nem ártalmasak a számítógépre. Az általunk használt cookie-k nem tárolnak semmilyen beazonosítható személyes adatot (pl. hitelkártya információk) nem mentenek el. A fenti információkkal szeretnénk hangsúlyozni, hogy weboldalunk látogatása nem veszélyezteti a privátszféra védelmét, és teljes mértékben megfelel az ezzel kapcsolatos jogi előírásoknak. Amennyiben szeretne még többet megtudni a cookie-król általában és arról, hogy hogyan kezelheti azokat, akkor kérjük látogasson el az alábbi oldalra: aboutcookies.org

 • A cookie-k kezelése
  Alapértelmezés szerint a legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy automatikusan fogadja a cookie-kat. Miután a cookie-k alapértelmezett beállításait elmentette a böngészőbe, az összes folyamat a háttérben fut anélkül, hogy észrevenné őket. Ezt a beállítást meg lehet változtatni. Beállítható úgy is, hogy Ön mindig értesüljön a cookie-k használatáról és esetenként, egyedileg dönthesse el, hogy elfogadja- vagy éppen megtagadja azok használatát vagy akár úgy is, hogy általánosan elutasítsa a cookie-k használatát.

  Egyes webhelyek - beleértve a miénket is - nem működnek megfelelően cookie-k használata nélkül, mivel bizonyos fájlokra van szükségük a rutinjaikhoz, mint például a vásárlási megrendelések kezeléséhez. Ezért pl. a termékek megvásárlásához aktiválni kell a cookie-kat. Ha Ön nem szeretné engedélyezni a cookie-kat, akkor ugyan továbbra is böngészheti a weboldalt, de nem tudja elküldeni pl. a kapcsolatfelvételi űrlapokat vagy nem tudja megvásárolni a termékeket. A cookie-k kezeléséhez olvassa el az alábbi útmutatókat a négy leggyakrabban használt internetes böngészőhöz:

  Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/block-enable-or-allow-cookies
  Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de-DE
  Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen?esab=a&s=enable+and+disable+cookies&r=0&as=s
  Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=de_DE

 • A weboldalunkon használt legfontosabb cookie-k
  Az alábbiakban láthatja az általunk használt legfontosabb cookie-k listáját, valamint a használatuk célját:

 • Harmadik fél által használt (külső) cookie-k
  Cookie-kat használnak a webes elemzési szolgáltatások és bővítmények is (pl. a közösségi média tartalmak megosztása céljából). Az ilyen cookie-kkal kapcsolatos további részletek az alábbiakban találhatók a weboldalunkon használt szolgáltatások szerint.

Google Analytics weboldal statisztika

Ez a weboldal a Google Analytics-ot használja, amely webelemző szolgáltatást a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) biztosítja. A Google Analytics hasonlóképpen az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat, „sütiket” használ, amelyek lehetővé teszik az Ön által használt weboldal elemzését. Főszabályként azokat a sütiket, amelyek a jelen weboldal Ön által történő igénybe vételéről szóló információkat létrehozzák, egy az USA-ban lévő Google szerverre továbbítják és ott tárolják.

A STIHL weboldala a Google Analytics-et használja az „IP anonimizálása” kiegészítő összetevővel együtt. Ez azt jelenti, hogy az Ön Google Analytics által begyűjtött IP-címét az Európai Unió tagállamain, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás más aláíró államain belül a Google az USA-ba történő továbbítás előtt lerövidíti. Az Ön IP-címét csak kivételes esetekben továbbítják egy az USA-ban lévő Google szerverre, ahol azt a megérkezést követően lerövidítik.

A STIHL nevében a Google ezeket az információkat arra használja, hogy értékelje a weboldal Ön által történő használatát, jelentéseket készítsen a weboldal tevékenységéről, illetve hogy a weboldal és az internet használatához kapcsolódó további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője számára. Az Ön böngészője által a Google Analytics részeként elküldött IP-címet egyéb Google adatokkal nem kombinálják.

Böngésző szoftverük megfelelő beállításának kiválasztásával a felhasználók meg tudják akadályozni azt, hogy a sütiket számítógépükön tárolják, ilyen esetben azonban elképzelhető, hogy esetleg nem tudja teljes körűen használni a jelen weboldalon lévő összes funkciót. Ön meg tudja akadályozni azt, hogy a süti által létrehozott, a weboldal Ön által történő használatával kapcsolatos (az IP-címét is magában foglaló) adatokat a Google összegyűjtse, illetve, hogy ezeket az adatokat feldolgozza. Ehhez az alábbi linken rendelkezésre álló böngésző beépülő modult (plugin) kell letöltenie és telepítenie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

A felhasználási feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatos további részletes információkat az alábbi oldalakon találhat: http://www.google.com/analytics/terms/hu.html és https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Az IP-címek anonimizált gyűjtésénekk engedélyezéséhez a Google Analytics kibővítésre került és tartalmazza a "gat._anonymizeIp ();" kódot, így az IP-címek csak csonkolt formában kerülnek tovább feldolgozásra és az adatok nem kapcsolhatók konkrét személyekhez. A Google Analytics webanalízis szolgáltatáson keresztül gyűjtött adatokat weboldalunk optimalizálására és fejlesztésére használjuk fel. Az adatgyűjtés és kezelés jogalapja az Ön beleegyezése és/vagy jogos érdekünk a weboldalunk használatának elemzéséhez és a szolgáltatásaink széles körű javításához.

A Google Inc. remarketing vagy „Hasonló Célcsoportok” funkció használata

Oldalainkon használjuk a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) remarketing vagy „Hasonló Célcsoportok” funkcióját. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a weboldal látogatói számára célzott módon lehessen hirdetéseket elhelyezni úgy, hogy személyre szabott, érdeklődésen alapuló hirdetések jelennek meg a weboldal látogatói számára, amikor ők a Google Display Network-on belül más weboldalakat látogatnak meg. A Google ún. sütiket használ a weboldal igénybe vételének elemzésére, ezen alapul az érdeklődésen alapuló hirdetések létrehozása. Ennek érdekében a Google egy számsorozatot tartalmazó kis fájlt tárol a weboldal látogatóinak böngészőiben. A weboldalon tett látogatásokat és a weboldal használatáról szóló anonimizált adatokat e számon keresztül gyűjtik. A weboldal látogatóinak személyes adatait általában nem tárolják. Ha a Google Display Network-ön belül egy másik weboldalt látogat meg, akkor olyan hirdetések jelennek meg, amelyek nagy valószínűséggel figyelembe veszik a korábban kiválasztott termék- és információs területeket. A Google Remarketinggel és a Google Titoktartási Szabályzatával kapcsolatos további információkat itt találhatja meg: https://policies.google.com/technologies/ads

Amennyiben meg kívánja akadályozni a cookie-k által generált és a weboldal használatával (beleértve az IP-címét is) kapcsolatos adatok gyűjtését, és ha szeretné kizárni a Google által feldolgozott adatokat, akkor az alábbi hivatkozásra kattintva letölthet és telepíthet egy bővítményt a böngészőjéhez: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu A cookie-k Google általi használatának végleges letiltásához kattintson a következő linkre, majd töltse le és telepítse a mellékelt bővítményt: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Alternatív megoldásként letilthatja a harmadik féltől származó cookie-k használatát a Networ Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org/choices/ címen található deaktiválási webhelyén, a rendelkezésre álló opt-out további részleteinek végrehajtásával. A Google remarketingről és a Google adatvédelmi irányelveiről további információt a következő címen talál: http://www.google.com/privacy/ads/ Az adatgyűjtés és kezelés jogalapja az Ön beleegyezése és/vagy jogos érdekünk a weboldalunk használatának elemzéséhez és a szolgáltatásaink széles körű javításához.

A Google Adwords Conversion Tracking használata

Google AdWords ügyfélként használjuk a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google") konverziós nyomon követési elemzési szolgáltatását . A Google AdWords cookie-t helyez el az Ön számítógépén ("konverziós cookie"), ha egy Google-hirdetésen keresztül érte el a honlapunkat. Ezek a cookie-k 30 nap elteltével elvesztik érvényességüket, és nem használják őket személyes azonosításra. Ha bizonyos oldalainkat meglátogatja és a cookie érvényessége még nem járt le, akkor mi és a Google megtudhatjuk, hogy valaki rákattintott a hirdetésre és átkerült a webhelyünkre. Minden hirdető egy egyedi cookie-t kap. A cookie-kat nem lehet nyomon követni a hirdetők weboldalain keresztül. A konverziós cookie használatával összegyűjtött információk konverziókövetési statisztikák létrehozása céljából kerülnek felhasználásra olyan AdWords hirdetők számára, akik a konverziókövetést választották. A hirdetők látni fogják a hirdetésükre kattintó és ezáltal a konverziókövetési oldalra átirányításra került a felhasználók teljes számát,. Nem kapnak azonban olyan információt, amely személyesen azonosítja a felhasználókat. Ha nem szeretne részt venni a nyomon követésben, akkor megtagadhatja ezt a fajta felhasználást úgy, hogy a böngésző szoftverének megfelelő beállításával (deaktiválási opció) megakadályozza a cookie-k telepítését. Így Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. További információ a Google-tól: http://www.google.com/policies/technologies/ads/ http://www.google.com/policies/privacy/

Az adatgyűjtés és kezelés jogalapja az Ön beleegyezése és/vagy jogos érdekünk a weboldalunk használatának elemzéséhez és a szolgáltatásaink széles körű javításához.

Microsoft Bing

A STIHL a Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft”) konverzió-követését használja. A Microsoft Bing Ads egy sütit helyez el az Ön számítógépén., feltéve, hogy weboldalunkhoz egy Microsoft Bing hirdetésen keresztül fért hozzá. Ily módon a Microsoft Bing és mi is láthatjuk azt, hogy valaki rákattintott egy hirdetésre, átirányították weboldalunkra és elért egy előre meghatározott céloldalt. Mi azonban csak azoknak a felhasználóknak az összesített számáról értesülünk, akik rákattintottak egy Bing hirdetésre, és akiket azután átirányítottak a céloldalra. Általánosságban személyes adatokat nem szolgáltatnak. A Microsoft Bing böngészőben alkalmazott adatvédelemmel és sütikkel kapcsolatos további információkat a Microsoft weboldalon találhat itt: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement Az adatgyűjtés és kezelés jogalapja az Ön beleegyezése és/vagy jogos érdekünk a weboldalunk használatának elemzéséhez és a szolgáltatásaink széles körű javításához.

A Google DoubleClick szolgáltatása

A DoubleClick by Google egy a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) által biztosított szolgáltatás. A DoubleClick by Google sütiket használ arra, hogy Önnek releváns hirdetéseket biztosítson. Böngészőjéhez egy álnév azonosító számot (ID-t) társítanak, hogy ellenőrizni lehessen: mely hirdetéseket jelenítettek meg böngészőjén és mely hirdetéseket választottak ki. A sütik általában nem tartalmaznak személyes információkat. A DoubleClick sütik használata egyszerűen azt teszi lehetővé a Google és partner weboldalai számára, hogy a mi weboldalunkon vagy az internet más weboldalain tett korábbi látogatások alapján hirdetéseket helyezzenek el. A sütik által létrehozott információkat értékelési célokra egy az USA-ban lévő szerverre továbbítják és ott tárolják. A Google csak törvényi rendelkezések alapján, vagy a megbízásos adatfeldolgozás keretében adja át az adatokat harmadik feleknek. A Google semmilyen körülmények között nem kombinálja az Ön adatait a Google által gyűjtött más adatokkal. Böngésző szoftverük megfelelő beállításának kiválasztásával a felhasználók meg tudják akadályozni azt, hogy a sütiket számítógépükön tárolják, ilyen esetben azonban elképzelhető, hogy esetleg nem tudja teljes körűen használni a jelen weboldalon lévő összes funkciót. A DoubleClick-nél adatvédelemmel kapcsolatos további információkat itt találhat: https://policies.google.com/?hl=hu. Ön továbbá meg tudja akadályozni azt, hogy a sütik által létrehozott, a weboldal Ön által történő használatával kapcsolatos adatokat a Google összegyűjtse, illetve feldolgozza. Ehhez az alábbi linken rendelkezésre álló böngésző beépülő modult (plugin) kell letöltenie és telepítenie: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=hu, majd pedig ott a hirdetési beállítások között a DoubleClick inaktiválását kell beállítani. Az adatgyűjtés és feldolgozás jogalapja az Ön beleegyezése és/vagy jogos érdekünk a weboldalunk használatának elemzéséhez és a szolgáltatásaink széles körű javításához.

Személyes adatok továbbítása a megrendelések feldolgozása során

 • Árukiszállítás esetén az ahhoz szükséges adatokat az illetékes szállítási vállalat számára továbbítjuk. Kizárólag olyan partnerekkel szállíttatunk, akik adatkezelése a GDPR rendelkezéseinek megfelel.
 • Amennyiben PayPal útján történik a fizetés, az annak kezeléséhez szükséges fizetési adatokat a fizetésekkel foglalkozó partnervállalat és/vagy hitelintézet számára továbbítjuk. A fizetési tranzakciókat a PayPal, mint szolgáltató (PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. em., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg) bonyolítja le. A PayPal adatvédelmi előírásairól és a PayPal (Europe) adatvédelmi politikájáról S.à r.l. & Cie, S.C.A. bővebben a PayPal weboldalán, a www.paypal.com címen olvashat. A vonatkozó fizetési művelet végrehajtásához a következő adatokat kerülnek továbbításra a PayPal számára: a megvásárolt termékek és a teljes vételár.

  Az adatok továbbításának jogalapja a szerződés teljesítése.

Adatbiztonság

A rendelési folyamat részeként az Ön személyes adatai titkosításra kerülnek és az interneten keresztül továbbítódnak. Az ismert műszaki és szervezési intézkedéseinkkel megteszünk mindent, hogy megvédjük weboldalunkat és egyéb rendszereinket az adatok jogosulatlan személy általi megszerzése, megsemmisítése, hozzáférése, módosítása és terjesztése ellen, de még így sem tudjuk teljes körűen garantálni a teljes védelmet. A regisztráció során létrehozott ügyfélfiókhoz való hozzáférés csak a személyes jelszó megadásával lehetséges. Kérjük, hogy a hozzáférési adatait mindig kezelje bizalmasan és zárja be a böngészőablakot amikor befejezte a munkamenetet, különösen akkor, ha másokkal is megosztja a számítógépet.

Ön, mint az adatkezeléssel érintett, az alábbi jogosultságokat gyakorolhatja

 • Hozzáférési jog
  Ön jogosult arra, hogy információt kérjen az Önről tárolt személyes adatairól, a tárolás időtartamáról, az adatok feldolgozásáról és az adatok címzettjeiről. Jogosult továbbá arra, hogy az adatfeldolgozás tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére papír alapon vagy egyéb adathordozón megkapja (utóbbit értelemszerűen az (A) pont esetében).

 • Helyesbítés joga
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kérje azok kiegészítését (az (A) pont esetében).

 • A törlés és elfeledtetés joga
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Ön személyes adatait. A törlés, elfeledtetés joga jogszabályi kötelezettség gyakorlása esetén nem gyakorolható.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Az (A) pont esetében Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Adathordozhatóság joga
  Az (A) pont esetében Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 • A személyes adatok direkt marketing célokra történő felhasználása elleni tiltakozás joga
  Az (A) pont esetében Ön bármikor jogosult arra, hogy kifogásolja általunk kezelt személyes adatainak feldolgozását marketing célokra.

 • Az adatfeldolgozás elleni kifogás joga, amennyiben a jogalap "jogos érdek"
  Az (A) pont esetében Ön jogosult bármikor kifogásolni adatainak általunk történő feldolgozását, ha az adatgyűjtés jogalapja "jogos érdek". Ilyen esetben kérésre megszüntetjük az általunk kezelt adatok feldolgozását, kivéve, ha - a törvényi kereteken belül - a további feldolgozás kényszerítő jogszerű indokoltsága bizonyított.

 • A hozzájárulás visszavonásához való jog
  Az (A) pont esetében az Ön által az adatainak gyűjtéséhez és feldolgozásához részünkre megadott hozzájárulását a későbbiekben bármikor visszavonhatja, ami azonban nem befolyásolja az adatfeldolgozás legitimitását a visszavonás időpontjáig.

 • Önnek ahhoz is joga van, hogy panaszával megkeresse a felügyelő hatóságot
  Panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz, ha úgy ítéli meg, hogy az Ön adatainak feldolgozása jogszabály ellenes.

Felügyelő Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: https://www.naih.hu

Joga van továbbá ahhoz, hogy bírósághoz forduljon. Adatvédelmi ügyekben az Ön lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes Törvényszék jár el.

Az adatvédelmi szabályzat hatályba lépésének dátuma: 2018. május 23.

Cookie-k (sütik) használata

Weboldalunk böngészési élményének fokozása érdekében, továbbá azért, hogy bizonyos funkciókat (pl. megrendelés) használatát biztosítani tudjuk, weboldalainkon úgynevezett cookie-kat helyeztünk el. Amikor felkeresi honlapunkat, értesítést kap a a cookie-k használatáról egy ún. információs banner segítségével, amely még egyszer felhívja a figyelmet az adatvédelmi irányelvünkre.

A cookie-k használatával történő adatfeldolgozás jogalapja az Ön hozzájárulásának és/vagy cégünk jogos érdeke a szolgáltatásaink műszaki működésével és javításával kapcsolatosan.

Mik azok a cookie-k?

A cookie-k apró szövegfájlok, melyek az Ön számítógépén a különböző weboldalak felkeresése közben rögzülnek és előre meghatározott ideig tárolásra kerülnek. Ezek segítségével tudjuk nyomon követni, hogy mit tartalmaz az Ön kosara és ez segít felismerni Önt, ha ismét meglátogatja oldalunkat. A honlapon történő vásárláshoz engedélyezni kell a cookie-k használatát. Enélkül a weboldal böngészése lehetséges ugyan, de az űrlapok kitöltése, valamint a termékek megvásárlása nem lehetséges. Fontos kiemelni, hogy a cookie-k nem ártalmasak a számítógépre. Az általunk használt cookie-k nem tárolnak semmilyen beazonosítható személyes adatot (pl. hitelkártya információk) nem mentenek el. A fenti információkkal szeretnénk hangsúlyozni, hogy weboldalunk látogatása nem veszélyezteti a privátszféra védelmét, és teljes mértékben megfelel az ezzel kapcsolatos jogi előírásoknak. Amennyiben szeretne még többet megtudni a cookie-król általában és arról, hogy hogyan kezelheti azokat, akkor kérjük látogasson el az alábbi oldalra: aboutcookies.org

A cookie-k kezelése

Alapértelmezés szerint a legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy automatikusan fogadja a cookie-kat. Miután a cookie-k alapértelmezett beállításait elmentette a böngészőbe, az összes folyamat a háttérben fut anélkül, hogy észrevenné őket. Ezt a beállítást meg lehet változtatni. Beállítható úgy is, hogy Ön mindig értesüljön a cookie-k használatáról és esetenként, egyedileg dönthesse el, hogy elfogadja- vagy éppen megtagadja azok használatát vagy akár úgy is, hogy általánosan elutasítsa a cookie-k használatát.

Egyes webhelyek - beleértve a miénket is - nem működnek megfelelően cookie-k használata nélkül, mivel bizonyos fájlokra van szükségük a rutinjaikhoz, mint például a vásárlási megrendelések kezeléséhez. Ezért pl. a termékek megvásárlásához aktiválni kell a cookie-kat. Ha Ön nem szeretné engedélyezni a cookie-kat, akkor ugyan továbbra is böngészheti a weboldalt, de nem tudja elküldeni pl. a kapcsolatfelvételi űrlapokat vagy nem tudja megvásárolni a termékeket. A cookie-k kezeléséhez olvassa el az alábbi útmutatókat a négy leggyakrabban használt internetes böngészőhöz:

-Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/hu-HU/windows-vista/block-or-allow-cookies
-Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu-HU
-Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/hu-HU/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
-Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=hu-HU

A weboldalunkon használt legfontosabb cookie-k

Az alábbiakban láthatja az általunk használt legfontosabb cookie-k listáját, valamint a használatuk célját:

Cookie Cookie név Cookie használat
CookieNoticeDisplayed Cookie jelzés Ezt a cookie-t arra használjuk, hogy a cookie-val kapcsolatos szabályok elfogadása vagy átolvasása után a cookie jelzése ne jelenjen meg többet.
Cart Kosár A kosár aktuális tartalmát a vásárlóhoz rendeli.
CartTotalCookie Termékszám cookie Az Ön kosarában lévő termékek számát jelzi.
__RequestVerificationToken Biztonsági cookie Az aktuális ajánlatkérést érvényesíti, és nem engedi, hogy más felhasználó is hozzáférjen ehhez a cookie-hoz.
lco Vásárlás menete cookie Ez azonosítja a felhasználó utolsó vásárlását.

Harmadik fél által használt (külső) cookie-k

Cookie-kat használnak a webes elemzési szolgáltatások és bővítmények is (pl. a közösségi média tartalmak megosztása céljából). Az ilyen cookie-kkal kapcsolatos további részletek az alábbiakban találhatók a weboldalunkon használt szolgáltatások szerint.

Partner név Cookie használat
Google A Google Analytics a felhasználói viselkedés és egyéb elemzési célokra használ cookie-kat. Bővebb információ ezzel kapcsolatban az alábbi linkre kattintva olvasható: http://www.google.com/intl/us_en/policies/technologies/cookies/